GDPR forordning

Som alle andre virksomheder, er vi underlagt den nye GDPR-forordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Det betyder, at vi skal leve op til nogle krav ifm. de data, vi gemmer om vores kunder. Dertil skal vi oplyse om, hvilke data vi gemmer og over for Datatilsynet kunne godtgøre for hvor lang tid oplysningerne gemmes. Det betyder reelt ikke noget for den enkelte, og du behøver ikke at gøre noget. Vi er bare blevet forpligtet til at fortælle dig, at vi gemmer visse oplysninger om dig som kunde, såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og historikken over dine bookninger. Vi gemmer ingen personfølsomme data om dig medmindre vi har dit samtykke, hvilket sker når du har modtaget en bekræftelse på din bookning, ligeledes deles dine oplysninger ikke med 3. part.

Du er også velkommen til at kontakte os, for at få af vide, hvilke oplysninger vi har om dig og evt. få dem slettet.

1. Vi er den dataansvarlige
  • Brokjærgaard Hunde- & Kattepension er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontakt information findes under menu punkt Åbningstider
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  • Vi behandler dine personoplysninger (de oplysninger som afgives ved indskrivning af din Hund/Kat, og som vi i h.h.t. Fødevarestyrelsens Bekendtgørelse er forpligtiget til at føre i vores Log), endvidere de oplysninger, som muliggør at vi kan få kontakt med dig eller en pårørende, hvis situationen kræver, at vi skal kunne kontakte dig, og får at kunne udføre vores pasning af din hund/kat. Oplysningerne slettes efter 5 år. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger.
3. Kategorier af personoplysninger
  • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, e-mailadresse eller telefonnummer, adresse, tidspunkt for pasning af din hund/kat og gennemførte pasninger. Endvidere dyrlæge samt vaccination type og Dato, alder og køn af din hund/kat
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Myndigheder Fødevarestyrelsen, samt rådgivere (revisor) og databehandler.
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  • Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
6. Opbevaring af dine personoplysninger
  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi er forpligtiget til i h.h.t. gældende lovgivning at opbevare oplysningerne i minimum 5 år, som vilkårene er på nuværende tidspunkt, vil dette være vores normale praksis.
7. Retten til at trække samtykke tilbage
  • Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.
8. Dine rettigheder
  • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
9. Klage til Datatilsynet
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.